Na czym polegają terenowe badania podłoża gruntowego?

Terenowe badania podłoża gruntowego polegają na przeprowadzeniu badań geotechnicznych na miejscu, czyli na terenie, na którym planuje się budowę lub inwestycję. Celem tych badań jest poznanie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu oraz określenie warunków geologicznych, które mają wpływ na projektowaną inwestycję.

W trakcie badań terenowych geotechnik wykonuje szereg pomiarów i prób laboratoryjnych, które pozwalają na określenie między innymi:

  • nośności gruntu,
  • wilgotności i gęstości gruntu,
  • składu mineralnego i chemicznego gruntu,
  • kierunku i prędkości przepływu wód gruntowych,
  • głębokości występowania warstw geologicznych,
  • stopnia zagęszczenia gruntu.

Na podstawie wyników badań terenowych geotechnik opracowuje raport geotechniczny, w którym zawiera się opis warunków geotechnicznych oraz zalecenia co do projektowania i wykonania fundamentów, konstrukcji oraz przygotowania terenu pod inwestycję. Raport ten stanowi ważne źródło informacji dla projektantów, inwestorów oraz wykonawców budowlanych i jest niezbędny w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.